Kezdőlap / Termékismertető

JEREMIE PROGRAM

Az Európai Uniós kohéziós politika keretében egy többéves program során az Európai Unió és Magyarország a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kíván jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani.

Az Európai Unió Tanácsa vonatkozó 1083/2006/EK rendelete 44. cikke alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a támogatást nyújtó irányító hatóság az MV Zrt., mint forráskezelő szervezet közreműködésével végrehajtandó műveletek finanszírozása céljából – a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritása (GOP 4) keretében – forrást biztosít a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint mikro-, kis-, illetve középvállalkozásként meghatározott jogalanyok, mint végső címzettek javára.

A GOP 4. Prioritás keretében finanszírozott Közös Növekedési Alap Alprogram célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének az MV Zrt., illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befejtetései útján történő javítása, támogatása.

TŐKEPARTNER KOCKÁZATI TŐKEALAP BEFEKTETÉSI JELLEMZŐI

A Tőkepartner Kockázati Tőkealap a fentiekben bemutatott JEREMIE Közös Növekedési Alprogram keretében létrejött kockázati tőkealap, amely ’tőke típusú’ (jegyzett tőkén, tőketartalékon keresztüli), visszatérítendő forrást tud biztosítani KKV társaságok számára.

A megvalósítandó befektetések főbb jellemzői:

 • Az Tőkealap olyan Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és Középvállalkozásokba fektethet be,

  • amelyek (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az első befektetési döntés meghozatalához viszonyítva – legfeljebb 5 naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá
  • amelyek, illetve amelyek Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásai, valamint amelyeknek az őket Ellenőrző vállalkozás Ellenőrzése alatt álló másik Ellenőrzött vállalkozásokkal együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele az első befektetési döntés meghozatalát megelőző egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 5 milliárd forintot.
 • Egy 12 hónapból álló időszak alatt a Tőkealap egy Kedvezményezettbe – ideértve a valamely Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb 2.500.000,- EUR-nak megfelelő forint összeget fektethet be;

 • Az egyes befektetések nagysága egyszeri befektetési döntés esetében minimálisan 100.000.000,- Ft.

 • Általános elvként, a Tőkealap több mint 25 és kevesebb, mint 50% tulajdonrészt kíván szerezni a vállalkozásokban. Mindazonáltal, ha a tőkealap-jegyek tulajdonosainak érdeke úgy kívánja, lehetséges eltérő nagyságú tulajdonrész szerzése is, így akár 50 %-ot meghaladó tulajdonrészé is.

 • A Tőkealap nem zárja ki egyszemélyes társaságba történő befektetés lehetőségét.

 • A Tőkealap elsősorban kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovációs tevékenységet végző, fejlett technológia hazai adaptálásával foglalkozó kis és közepes vállalkozásokba kíván tőkét befektetni.

 • A befektetések során preferált tevékenységi körök

  • Média, kommunikáció

  • Informatika

  • E-kereskedelem

  • Biotechnológia

  • Megújuló energia, gépipar

  • Környezetvédelemmel kapcsolatos üzleti projektek

Kizáró, korlátozó feltételek

 • A Tőkealap nem eszközölhet befektetést olyan mikro-, kis-, illetve középvállalkozás esetében:

  1. amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

  2. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Növekedési Alap Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;

  3. amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a kockázati tőkebefektetés időpontjában érvényben van;

  4. amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

  5. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

  6. amely a hajógyártásban, valamint a szén- és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban tevékenykedik;

  7. amelynek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki

 • A Közös Növekedési Alap Alprogram keretében, a Tőkealap által végrehajtott tőkebefizetés a Kedvezményezett által nem használható fel az alábbi célokra:

  1. a Kedvezményezettel, illetve az Alapkezelővel Ellenőrzési viszonyban álló gazdasági társaságban történő részesedés-vásárlás;

  2. hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel, tagi kölcsön, illetve más, nem üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménytől származó kölcsön visszafizetésének;

  3. kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység; illetve;

  4. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő termék előállításának finanszírozására.

 

© 2013 TŐKEPARTNER Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt